สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เกียวกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

บุคลากรสาขาวิชา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 นวัตกรรม ทางด้าน

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

งานวิจัย 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  งานบริการชาการ

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1.คัดบรรจุผักและผลไม้

2.คัดบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

3.คัดแยกเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์

4.วิเคราะห์และทดสอบ

ข่าวกิจกรรม

สาขา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชมรมศิษย์เก่า

postharvest mju alumni

 ชมรมนักศึกษา 

postharvest mju student

ติดต่อเราสาขาวิชา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ประจำหลักสูตร

ปริญญาตรี

ข่าวเด่น 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเทศไทย 4.0

ทุกคนต้องรู้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปริญญาโท

กิจกรรมด้าน

การเรียนการสอน

รายละเอียดงานมุฑิตาจิต