สาขาวิชา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

*vdo 10 ปี โพสฯ ปี พ.ศ.2548

*vdo 20 ปี โพสฯ ปี พ.ศ.2558

เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เกียวกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

บุคลากรสาขาวิชา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 นวัตกรรม ทางด้าน

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

งานวิจัย 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  งานบริการชาการ

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1.คัดและบรรจุผัก

2.คัดและบรรจุผลไม้

3.เมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์

4.ยืดอายุดอกไม้

5.วิเคราะห์และทดสอบ

ข่าวกิจกรรมของสาขาฯ

ประชาสัมพันธ์สาขาทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ข่าวสารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชมรมศิษย์เก่า

postharvest mju alumni

 ชมรมนักศึกษา 

postharvest mju student

ติดต่อเราสาขาวิชา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ประจำหลักสูตร

ปริญญาตรี

ข่าวเด่น 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเทศไทย 4.0

ทุกคนต้องรู้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปริญญาโท

กิจกรรมด้าน

การเรียนการสอน

งานมุฑิตาจิต 30 ก.ย.2561 

surat

ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ